English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Abortnet.dk » Statistik, lovgivning og artikler » Artikler & rapporter

Abort inte lätt för män heller

 

Från att i det närmaste ha varit osynlig är det nu dags att sätta fokus på mannens upplevelser av abort. En färsk studie från Umeå universitet visar att en abort, precis som hos kvinnor, ofta väcker motstridiga känslor hos männenAf Åsa Nyquist
Artiklen er fra
Hivaktuellt (udgivet af det svenske Folkhälsoinstitutet)

 

Att kvinnor påverkas i sitt abortbeslut av männens inställning vet man sedan tidigare. Likaså att kvinnors abortskäl ofta har med relationen till mannen att göra. Men hur mannen upplever en abort, vilka känslor och tankar som väcks inom honom, det har man haft desto sämre kunskap om.

Anneli Kero är socionom och doktorand på institutionen för obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet. Tillsammans med bland andra Ann Lalos, professor i folkhälsovetenskap, arbetar hon inom ett projekt som heter "20 år med fri abort: studier om abortens innebörd för kvinnor, män och vårdpersonal." En av delstudierna syftar till att synliggöra män som är involverade i abort och att lyfta fram det komplexa i abortsituationen. Genom en omfattande enkätundersökning bland 75 män som var inblandade i en abort, ville forskarna undersöka deras livsvillkor, känslor, attityder och ställningstagande i samband med abort. I samband med enkätundersökningen ombads männen också att delta i en intervjustudie, vilket 26 män accepterade.

- Många män tyckte att det var positivt att det gjordes en studie om dem och att de fick ge sin syn på aborten, berättade Anneli Kero i samband med att hon presenterade studien vid Folkhälsoinstitutets abortkonferens den 15 december förra året.

Eftersom männen själva inte är patienter var hon och hennes kolleger hänvisade till att få tag i dem via den abortsökande kvinnan. Av 250 tillfrågade kvinnor ville dock 79 inte lämna enkäten till mannen.

- Vårt underlag bestod av 75 män som besvarade enkäten. Det är alltså inte någon representativ grupp men den är ändå intressant och på ett sätt unik, förklarade Anneli Kero.

Vilka var då männen som deltog i studien? Medelåldern var 29 år, nästan 90 procent hade parförhållande och fler än hälften var gifta eller sammanboende. De flesta var nöjda med sitt parförhållande. 29 procent hade avslutat högskolestudier och majoriteten uppgav att de hade en god ekonomi.

- Sammanfattningsvis kan man säga att det här inte är en grupp som kan betecknas som resurssvag utifrån psykosociala aspekter. Stabila livsvillkor och välfungerande förhållanden är alltså inte en garanti för att en graviditet inte ska avbrytas.

Studien visar också att alla män var positivt inställda till den svenska abortlagen som ger kvinnan rätt att själv bestämma om en graviditet ska fullföljas eller inte. Nästan alla ville dessutom själva att kvinnan skulle göra abort vid det undersökta tillfället. En orsak var att man ville begränsa antalet barn eftersom man hade de barn man önskade sig.

En annan att man ville skjuta upp föräldraskapet så att båda skulle hinna avsluta sin utbildning. Knappt var femte uppgav att relationen till kvinnan var skälet till att man önskade abort.

Motstridiga känslor
27 procent av männen hänvisade enbart till kvinnan som beslutsfattare vad det gäller abort eller inte. Endast två män uppgav att de ville att kvinnan skulle fullfölja graviditeten.

- Vi frågade också om känslor i samband med graviditeten. Trots att de flesta män inte tvekade kring sitt ställningstagande, väckte valet ändå många motstridiga känslor. Hälften uppgav att de initialt kände känslor av overklighet och förundran inför graviditeten, fler än var fjärde kände glädje och skuld, drygt var femte stolthet och förtvivlan. Andra känslor som väcktes var lycka, panik, skräck, sorg, skam, ilska, svek, likgiltighet.

Nästan hälften av männen upplevde dock både positiva och smärtsamma känslor inför graviditeten.

Drygt var tredje man hade upplevt en samvetskonflikt inför abortbeslutet, i de flesta fall på grund av etiska dilemman. Vad gäller känslorna inför aborten visade det sig att fler än hälften kände oro. 45 procent såg på aborten som ett ansvarstagande, nästan lika många kände skuld och lättnad och var tredje kände sorg.

- För att ytterligare belysa komplexiteten kan nämnas att 45 procent av de män som enbart gav uttryck för positiva känslor inför graviditeten på samma gång klart uttryckte att man ville att kvinnan skulle göra abort, sade Anneli Kero och fortsatte:

- Vi vet att upplevelser av fruktsamhet och fertilitet är bekräftande för identiteten och att känna delaktighet i skapandet kan väcka både bävan och förundran. Självklart måste man kunna bekräfta komplexiteten även hos en person som samtidigt önskar abort.

Samma komplexitet gäller de 64 procent som enbart uttryckte smärtsamma känslor inför aborten men ändå ville att kvinnan skulle genomgå abort.

- Men det är inte säkert att det handlar om en beslutsambivalens. Även om beslutet vilar på rationell grund kan man känslomässigt tycka att det inte är rätt eller att man egentligen skulle vilja något annat, sade Anneli Kero.

Hon efterlyste en ökad debatt kring aborten, bland annat för att synliggöra mannens roll.

- Om abort inte bara ses som en kvinnofråga tror jag att våra perspektiv kommer att vidgas och aborten blir mindre tabubelagd. Då kan det bli möjligt att se på abort utifrån de villkor vi har att fostra och föda barn och vad gäller de behov vi har av familjeplanering och barnbegränsning.


Studien presenterades vid en konferens om abort i slutet av förra året. En rapport från denna konferens kommer ut inom kort och har titeln "Att förebygga oönskade graviditeter". Rapporten kostar 30 kronor och kan beställas från Folkhälsoinstitutets distributionstjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-449 88 11, e-post: fhi@strd.se

 

Redaktør: | Opdateret: