English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Abortnet.dk » Statistik, lovgivning og artikler » Lovgivning

Cirkulære om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

 

(Til amtskommunerne, kommuner, der ikke er omfattet af den amtskommunale inddeling, og Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation m.fl.)

 

CIR nr 56 af 16/06/2004 (Gældende)

 

Lovgivning som forskriften vedrører
BEK Nr. 540 af 16/06/2004
LBK Nr. 541 af 16/06/2004
Senere ændringer til forskriften

Oversigt (indholdsfortegnelse)
Forskriftens fulde tekst

 

(Til amtskommunerne, kommuner, der ikke er omfattet af den amtskommunale inddeling, og Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation m.fl.)

I medfør af § 8, stk. 5, og § 12 i lov om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 16. juni 2004, fastsættes:

 

Kapitel 1

Sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion uden tilladelse

§ 1. Modtager en amtskommune eller en kommune, der ikke er omfattet af den amtskommunale inddeling, en anmodning om svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion i tilfælde, hvor betingelserne i lovens § 1, § 2, § 3 a, stk. 1, eller § 3 b for at foretage indgrebet uden samrådstilladelse skønnes opfyldt, udfærdiger amtskommunen (kommunen) indlæggelsesseddel og henviser kvinden til et sygehus, idet man samtidig orienterer hende om, hvilke oplysninger hun skal medbringe ved indlæggelsen. Svangerskabsafbrydelse inden 12. uge kan foretages både på offentlige og private hospitaler eller klinikker. Kvinden skal, hvis hun ønsker det, vejledes om de foreliggende muligheder for støtte til gennemførelse af svangerskabet og for støtte efter barnets fødsel, ligesom hun kan vejledes om muligheden for at bortadoptere barnet.

Stk. 2. Ved henvisningen til sygehuset skal amtskommunen (kommunen) oplyse om

1)   kvindens bopæl, eventuelle telefonnummer og personnummer,

2)   at anmodningen er fremsat af kvinden selv eller eventuelt af en værge,

3)   at der er samtykke fra forældremyndighedens indehaver, hvis kvinden er under 18 år og ikke har indgået ægteskab, og

4)   at vejledning er foretaget i henhold til lovens § 8, stk. 3 og 5-6.

 

Kapitel 2

Forberedelsen af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion efter tilladelse

§ 2. Når amtskommunen (kommunen) modtager anmodning om tilladelse til svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion, tilvejebringer den de sociale og lægelige oplysninger om kvindens forhold, der skønnes af betydning for samrådets bedømmelse af anmodningen. Undersøgelsesarbejdet bør tilrettelægges således, at der sikres størst mulig hurtighed i sagsbehandlingen, herunder at antallet af nødvendige personlige henvendelser til amtskommunen (kommunen) begrænses mest muligt.

Stk. 2. Der bør i almindelighed indhentes erklæring fra kvindens sædvanlige læge, medmindre det er denne, der har henvist kvinden til amtskommunen (kommunen).

Stk. 3. Ved ansøgning om tilladelse til svangerskabsafbrydelse i medfør af lovens § 3, stk. 1, nr. 1- 6, eller tilladelse til fosterreduktion efter § 3 a, stk. 2-5, foranlediger amtskommunen (kommunen) graviditetens alder fastslået af en speciallæge i gynækologi og obstetrik. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis denne allerede er fastslået. Amtskommunen (kommunen) kan i øvrigt med henblik på sagens oplysning, jf. stk. 1, foranledige kvinden undersøgt af speciallæge eller indlagt på sygehus til undersøgelse.

Stk. 4. Er anmodningen begrundet i risiko for arvelig sygdom hos fostret , skal der i almindelighed indhentes en udtalelse fra et klinisk genetisk rådgivningscenter med landsdelsfunktion eller fra en speciallæge i klinisk genetik.

Stk. 5. Viser det sig under amtskommunens (kommunens) undersøgelse, at kvinden opfylder betingelserne for svangerskabsafbrydelse efter lovens § 2 eller betingelserne for fosterreduktion efter lovens § 3 b, henvises kvinden til et sygehus samtidig med, at amtskommunen (kommunen) sender resultatet af undersøgelsen til sygehuset.

§ 3. Inden sagen forelægges for samrådet, skal amtskommunen (kommunen) sikre sig, at betingelserne i lovens §§ 5, 6 og 8, stk. 2-3 og 5-6, og i § 1, stk. 2 og §§ 3-5 i bekendtgørelse om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion er opfyldt.

 

Kapitel 3

Behandlingen i samrådet

§ 4. Alle samrådets medlemmer deltager i behandlingen af hver sag. Er et af medlemmerne forhindret i at deltage i behandlingen af en sag, deltager den pågældendes stedfortræder.

Stk. 2. Et medlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis den pågældende i forbindelse med svangerskabet eller ansøgningen om svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion har deltaget i undersøgelse, rådgivning eller behandling af kvinden. Et medlem kan endvidere ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis medlemmet er inhabilt efter forvaltningslovens kap. 2.

Stk. 3. Efter anmodning fra amtskommunen (kommunen) kan Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet) ad hoc beskikke et medlem, hvis et medlem og dettes stedfortræder(e) ikke kan deltage i behandlingen af en sag.

§ 5. Votering sker mundtligt under et møde. Votering kan dog ske på anden måde, hvis det findes hensigtsmæssigt, f.eks. telefonisk.

Stk. 2. Samrådet holder møde efter behov, dog mindst én gang ugentligt, hvis der foreligger sager til afgørelse.

§ 6. Hvert medlem kan kræve, at der indhentes supplerende oplysninger gennem amtskommunen (kommunen), inden afgørelse træffes.

Stk. 2. Samrådet kan, hvis nye oplysninger fremkommer, ændre et tidligere meddelt afslag, herunder afslag givet af ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation. Hvis sagen behandles i ankenævnet, underrettes nævnet omgående på telefon 33 92 29 02 om sagens genoptagelse.

§ 7. Sagernes behandling i samrådet skal fremskyndes mest muligt. I de tilfælde, hvor tilladelse til svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion inden udløbet af 12. svangerskabsuge er nødvendig, bør det særligt tilstræbes, at svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion kan foretages inden dette tidspunkt, også selv om et afslag påklages til ankenævnet.

§ 8. Samrådets afgørelser indføres med angivelse af tid og sted for mødet og mødets deltagere i en særlig protokol, der ved mødets afslutning underskrives af medlemmerne. I protokollen anføres kvindens navn, personnummer og bopæl samt amtskommunens (kommunens) journalnummer. Hvis voteringen efter § 5, stk. 1, 2. pkt., ikke sker mundtligt i et møde, skal alle samrådets medlemmer hurtigst muligt efter afgørelsen underskrive protokollen. Det er ikke nødvendigt, at alle medlemmer har underskrevet protokollen, før sagen eventuelt sendes til ankenævnet.

Stk. 2. Ved tilladelse til svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion anføres i protokollen den eller de lovbestemmelser (indikation), i henhold til hvilken afgørelsen er truffet, og de diagnoser, der ligger til grund for afgørelsen.

Stk. 3. Er kvinden under 18 år, og har hun ikke indgået ægteskab, og foreligger der ikke samtykke efter lovens § 6, stk. 1, anføres dette i protokollen med angivelse af, om samtykke er søgt indhentet.

Stk. 4. Meddeler samrådet afslag, anføres begrundelsen for afgørelsen i protokollen. Er medlemmerne ikke enige om afgørelsen, anføres de forskellige begrundelser.

Stk. 5. Kravet om begrundelse, jf. stk. 4, gælder også, når samrådet i medfør af lovens § 6, stk. 3, meddeler tilladelse til svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion, selv om forældremyndighedens indehaver nægter samtykke.

§ 9. Meddelelse om samrådets afgørelse kan gives af amtskommunen (kommunen) på samrådets vegne. Meddelelse til kvinden om afgørelsen og dennes begrundelse kan ske mundtligt. Tilladelse til svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion efter lovens § 6, stk. 3, og afslag på svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion skal tillige meddeles skriftligt. Kvinden kan dog frasige sig at modtage skriftlige henvendelser på sin bopæl.

Stk. 2. I tilfælde, der er omfattet af lovens § 5, stk. 2, gives meddelelse også til værgen.

Stk. 3. Giver samrådet, i tilfælde hvor kvinden er under 18 år og ikke har indgået ægteskab, tilladelse efter lovens § 6, stk. 3, underrettes både kvinden og forældremyndighedens indehaver. Samtidig tilkendegives det de pågældende, at indgrebet vil kunne foretages, medmindre det inden for en nærmere angivet kort frist godtgøres over for amtskommunen (kommunen), at afgørelsen er indbragt for ankenævnet.

Stk. 4. Meddelelse om afgørelsen sendes endvidere til den læge, der har henvist kvinden til amtskommunen (kommunen).

Stk. 5. Afslag og tilladelser efter lovens § 6, stk. 3, skal være ledsaget af en vejledning om adgangen til at klage over afgørelsen til ankenævnet.

Stk. 6. Er der givet tilladelse til svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion, sendes udskrift af samrådsprotokollen til det sygehus, der skal foretage indgrebet. Er det hensigtsmæssigt for sygehusets behandling, at der medsendes yderligere materiale, herunder amtskommunens (kommunens) journaler, skal dette ske under iagttagelse af forvaltningslovens § 28.

 

Kapitel 4

Klage over afslag

§ 10. Indgives klage over samrådets afgørelse til amtskommunen (kommunen), indsender denne myndighed omgående bekræftet udskrift af samrådets afgørelse, journaler og andet materiale af betydning for sagen, alt i 4 eksemplarer, til ankenævnet. Ankenævnets adresse er:

Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation, Civilretsdirektoratet, Æbeløgade 1, 2100 København Ø.

 

Kapitel 5

Behandlingen i ankenævnet

§ 11. Formanden bestemmer fordelingen af sagerne mellem ankenævnets medlemmer.

Stk. 2. § 4, stk. 2 og 3, gælder også for ankenævnets behandling af sager.

§ 12. Votering sker mundtligt under et møde. Formanden kan dog bestemme, at votering sker på anden måde, hvis det findes hensigtsmæssigt, f.eks. i særligt hastende sager.

§ 13. Hvert medlem kan kræve, at der gennem amtskommunen (kommunen) tilvejebringes yderligere oplysninger.

Stk. 2. Fremkommer der for ankenævnet oplysninger, der ikke forelå ved samrådets afgørelse, kan ankenævnet tage sådanne oplysninger i betragtning. Ankenævnet kan dog også tilbagesende sagen til samrådet til fornyet behandling.

§ 14. Formanden skal ved arbejdets tilrettelæggelse sikre, at ankenævnets afgørelser træffes hurtigst muligt. I de tilfælde, hvor tilladelse til svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion inden udløbet af 12. svangerskabsuge er nødvendig, bør det særligt tilstræbes, at svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion kan foretages inden dette tidspunkt.

§ 15. Meddelelse om ankenævnets afgørelse sendes til kvinden og til amtskommunen (kommunen), der underretter kvindens læge og i tilfælde af tilladelse vedkommende sygehus efter de regler, der gælder for samrådets tilladelser.

Stk. 2. I tilfælde, der er omfattet af lovens § 5, stk. 2, underrettes også værgen om afgørelsen.

Stk. 3. Har forældremyndighedens indehaver eller værgen klaget over samrådets afgørelse, underrettes de også om afgørelsen.

Stk. 4. Ved tilladelse angives den eller de lovbestemmelser, i henhold til hvilken afgørelsen er truffet.

 

Kapitel 6

Ankenævnets tilsynsførende virksomhed

§ 16. Ankenævnet fører tilsyn med amtskommunernes (kommunernes) og samrådenes virksomhed i forbindelse med behandlingen og afgørelsen af ansøgninger om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion. Ankenævnet påser navnlig, at samrådene så vidt muligt følger en ensartet praksis.

Stk. 2. Ankenævnet kan pålægge samrådene at indsende sager til gennemsyn i ankenævnet enten løbende eller i nærmere angivne sager.

Stk. 3. Ankenævnet kan holde møder med samrådsmedlemmer, når det skønnes formålstjenligt.

Stk. 4. Afgørelser af almindelig interesse skal meddeles samtlige samråd.

§ 17. Samrådene skal indsende oplysninger om antallet af behandlede sager og disses art til ankenævnet på dettes foranledning.

 

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 18. Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2004

Stk. 2. Cirkulære nr. 91 af 11. september 2002 om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse ophæves.

 

Justitsministeriet d. 16. juni 2004

Lene Espersen      /Christian Strøyer

Redaktør: | Opdateret: