13-03-2017

Pædagoger efterspørger viden om børns seksualitet

En ny kortlægning viser, at tre fjerdedele af dagsinstitutioner ikke har målsætninger om børns seksualitet i deres læreplaner. Pædagoger og ledere savner viden og pædagogiske materialer om emnet – og især dialogen med forældre er udfordrende.

Børns seksualitet er tabuiseret i en grad, at det giver udfordringer for pædagoger og ledere i danske dagsinstitutioner på børnehaveområdet (3-6 år). Det viser en ny kortlægning, som Sex & Samfund udgiver i dag. 

Børns nysgerrighed på kroppen håndteres ofte gennem forbud og regler i daginstitutioner, og mistanker om pædofili hos  personalet har også fået mange institutioner til at indføre retningslinjer for det pædagogiske personale og især mandlige pædagogers samvær med børnene. Målet med kortlægningen og de efterfølgende indsatser er, at fremme børns trivsel i forhold til krop og seksualitet allerede fra de er små, samt at sikre at forældre og personale får redskaber til at snakke sammen om emnet.

Kortlægningen peger på, at næsten to tredjedele af landets kommunale dagsinstitutioner ikke arbejder målrettet med indsatser, der kan fremme børns trivsel i forhold til seksualitet. Og ifølge ledere og pædagoger findes der i 76 procent af institutionerne ikke målsætninger om børns seksualitet i de pædagogiske læreplaner. 

- Vores kortlægning viser, at et målrettet arbejde med børns seksualitet fremmer fokus på emnet i det pædagogiske arbejde og styrker dialogen med forældre og kolleger.  Det handler både om at skabe de rigtige rammer for børns nysgerrighed på krop, køn og relationer og at udvikle et fælles sprog i institutionen for at tale med forældre om børns seksualitet, siger Morten Emmerik Wøldike, national projektleder i Sex & Samfund.

Sex & Samfund anbefaler, at børns seksualitet bliver et målrettet tema i alle børnehavers pædagogiske læreplaner, der indeholder både overvejelser om læringsmål, metoder og aktiviteter. Dette er noget, som BUPL er enige i.

- Vi synes, at det er en god idé at skrive børns seksualitet ind i de kommende styrkede læreplaner. Det betyder nemlig, at man så skal forholde sig til det i alle institutioner. Kortlægningen giver et tydeligt billede af, hvor der mangler viden, og hvad udfordringerne er. Emnet skal frem i lyset, og det her giver mulighed for at diskutere det åbent på personalemøder og måske forældremøder, siger faglig sekretær i BUPL, Lasse Bjerg Jørgensen. 

Dialog med forældre er vigtig
Personale og ledere efterspørger også materialer til det pædagogiske arbejde med børnene, men også i forhold til forældrene. 75 procent af det pædagogiske personale efterspørger i høj grad eller nogen grad redskaber og materialer til at håndtere dialog med forældrene. Hele 88 procent vil gerne have informationsmateriale, som de kan dele ud til forældrene.

- Det er vigtigt at få gang i dialogen med forældrene om disse emner, når det er relevant. Det kan være udfordrende at tale med forældre om, at to børn er i gang med at udforske hinanden. Vi skal kunne få det kommunikeret på en måde, så ingen går i chok eller efterspørger en kraftig modreaktion. Vi skal jo huske, at der er meget stor forskel på børns og voksnes seksualitet, og det må vi ikke blande sammen, siger Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL.

Sex & Samfund vil fremadrettet have fokus på at udvikle pædagogiske redskaber og formidle den viden, som både det pædagogiske personale og forældre efterspørger.

- Det er tydeligt, at der er et stort behov for mere viden og redskaber for det pædagogiske personale til at have fokus på børns seksualitet i den pædagogiske arbejde. Her er det vigtigt, at der i børnehaverne arbejdes med emnet på en mangfoldig måde, der repræsenterer de forskellige familieformer, måder at få børn på, kønsidentiteter og måder kroppen kan se ud på, siger Morten Emmerik Wøldike, national projektleder i Sex & Samfund.
 
Undersøgelsen "Det kan være pinligt for forældrene" kan downloades her.
 
 
FAKTA 
I spørgeskemaundersøgelsen indgår 337 besvarelser fra både ledere og pædagoger i et landsdækkende udsnit af kommunale daginstitutioner fordelt på landets regioner.

De fleste ledere og pædagoger (63,2 %) angiver, at de ikke arbejder målrettet med indsatser i deres institutioner, der kan fremme børns trivsel i forhold til seksualitet, og der indgår ifølge de fleste ledere og pædagoger (76,4 %) heller ikke målsætninger om børns seksualitet i de pædagogiske læreplaner i daginstitutioner.

52,2 % af ledere og pædagoger angiver, at der er indført retningslinjer på området i deres institutioner. Retningslinjerne er i udbredt grad formuleret negativt og problematiserende, idet de skitserer regler, forbud og begrænsninger, der har fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb og imødegå mistanker om pædofil hos især mandligt pædagogisk personale.

En stor del af både ledere og pædagoger taler sjældent eller aldrig (62,7 %) med forældre om seksuelle emner i relation til deres børn, og dialogen sker oftest, når der opstår konkrete situationer eller bekymringer (91,8 %) vedrørende børns eller personalets adfærd.

Mange ledere og pædagoger oplever (63,4 %), at der kan opstå udfordringer i dialogen med forældre om børns seksualitet, fordi der, ifølge fagpersonerne, mangler viden om børns seksualitet hos forældre (75,9 %), mangler et fælles sprog om børns seksualitet (46,8 %) eller fordi man er bange for at overskride forældres grænser (37,9 %).