Kontraception

 

 

Redaktionelt indlæg


Af Lisbeth Nilas
Artiklen er fra
Ugeskrift for Læger nr. 34 fra 20. august 2001

 

Globalt set har befolkningstilvæksten nået et kritisk punkt. I en nyligt revideret udgave af WHO's dokument om kontraception fremhæves det, at en tredjedel af verdens befolkning ikke har adgang til præventionsmidler, selv om de ønsker at udskyde eller forhindre endnu en graviditet (1). I de industrialiserede lande falder fødselsraten med risiko for negativ befolkningstilvækst. I Danmark får hver kvinde i gennemsnit under to børn, og der går mere end ti år fra den seksuelle debut til første barns fødsel. For et stigende antal par medfører muligheden for at planlægge graviditet, at de venter så længe på de rette livsomstændigheder, at naturen må have hjælp fra fertilitetsklinikkerne.

 

Dette nummer af Ugeskriftet indeholder en række artikler, som gennemgår det udvalg af midler og metoder, som i dag er til rådighed med henblik på at forhindre uønsket graviditet. P-piller er stadig den foretrukne præventionsform og bruges af hver tredje kvinde mellem 15 år og 44 år. Siden p-pillerne kom frem for 40 år siden, er østrogenindholdet blevet reduceret, og nye gestagener udviklet. Flere af de øvrige midler er tilsvarende blevet optimeret med hensyn til effektivitet og bivirkninger. Der har her i landet ikke været tradition for kontraception med gestagener alene, men det må forventes, at den hormonholdige spiral vil blive anvendt i stigende grad, og at gestagenimplantater vil komme til at spille en rolle.

 

Som anført af Fangel Poulsen et al (2) kan kontraceptionsbehovet være aktuelt gennem hele den fertile del af livet, men midlet eller metoden behøver ikke nødvendigvis at være den samme. For nogle kan sterilisation være en god løsning, når familien har nået den ønskede størrelse. Det er oftest kvinden, der varetager præventionen, men når det gælder sterilisation, er der lige mange mænd og kvinder, som lader sig sterilisere. Den mandlige p-pille er ikke om hjørnet. Reproduktionsbiologien og anden ny medicinsk teknologi åbner mulighed for nye typer af antikonception, men som anført af Skouby (3) er præventionsområdet ikke et højt prioriteret satsningsområde i medicinalindustrien.

 

WHO arbejder for at forbedre det enkelte individs muligheder for at vælge præventionsform uden unødvendige medicinske barrierer i form af udokumenterede kontraindikationer eller unødvendige screeningstest. I artiklen af Lidegaard et al (4) gives der konkret vejledning om, hvilke forhold der bør tages i betragtning ved valg af p-piller, og det er glædeligt, at man ikke længere anbefaler rutinemæssig gynækologisk undersøgelse hos den unge førstegangsbruger.

 

Holdningen til prævention bygger ofte på myter og kulturelle og personlige fordomme, og de offentlige medier har et stort medansvar ved formidling af viden og holdninger. I England steg aborttallet med 16% i det første kvarttal efter den offentlige debat om risikoen for trombose ved anvendelse af trejdegenerations-p-piller. Det er derfor glædeligt at se, at brugen af p-piller her i landet ikke blev påvirket af debatten takket været en prompte reaktion fra Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

 

Det samlede aborttal har været faldende, men 25% af alle graviditeter ender stadig med en abort, og i gennemsnit vil hver anden dansk kvinde vælge at få et svangerskab afbrudt. For gruppen af kvinder under 25 år har antallet af aborter per graviditet været svagt stigende. Dette forhold kan afspejle den stigende alder ved første barns fødsel, men giver anledning til overvejelser om, hvorvidt rådgivningen omkring prævention af især de yngste er tilstrækkelig.

 

Præventionsvejledning bør inkludere information om metodens effektivitet, den korrekte anvendelse, almindelige bivirkninger, helbredsmæssige fordele og ulemper, symptomer som kræver undersøgelse, reetablering af fertiliteten efter seponering og beskyttelse mod seksuelt overførte sygdomme (1). Hvor der er væsentlig risiko for seksuelt overførte sygdomme anbefales dobbelt beskyttelse. Det kan være p-piller plus kondom eller kombinationen af kondom og adgang til fortrydelsespiller. Mens præventionsvejledning er af generel karakter, bør den personlige rådgivning tage udgangspunkt i den enkeltes samlede livssituation, holdninger, behov og viden.

 

Det er bekymrende, at 35% af de abortsøgende angiver, at en uønsket graviditet skyldes manglende viden eller misforståelser om anvendelse og sikkerhed af præventionsmidler. Forhåbentligt kan dette tal nedsættes gennem den nye »Handlingsplan om nedbringelse af antallet af provokerede aborter«. Det ideale kontraceptionsmiddel uden gener ved anvendelsen eller risiko for bivirkninger er ikke opfundet. Ulemperne ved kontraception bør dog ses i relation til alternativet. I mange dele af verden er risikoen for død i forbindelse med graviditet mindst 100 gange så stor som risikoen ved antikonception (5).

 

Litteratur
1. WHO. Improving access to quality care in family planning: medical eligibility criteria for contraceptive use (revised). Genève: WHO, 2001.

 

2. Poulsen EF, Lidegaard Ø, Schiødt AV, Bové T. Kontraception i Danmark år 2000. Ugeskr Læger 2001; 163: 4533-6.

 

3.Skouby SO. Fremtidig kontraception: forskning og kliniske muligheder. Ugeskr Læger 2001; 163: 4559-62.

 

4. Lidegaard Ø, Schiødt AV, Poulsen EF. P-piller. Ugeskr Læger 2001; 163: 4544-6.

 

5. Editorial. The third generation pill controversy ("continued"). The risks are still small compared with those of pregnancy. BMJ 2001; 323: 119-20.