English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Præventionsguide.dk » Lovgivning » Bekendtgørelse om sterilisation og kastration

Bekendtgørelse om sterilisation og kastration

 

BEK nr 1131 af 13/12/1996 (Gældende)

Den fulde tekst


Bekendtgørelse om sterilisation og kastration

 


I medfør af § 12 og § 16 i lov om sterilisation og kastration, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 12. juli 1994 som ændret ved lov nr. 389 af 14. juni 1995, fastsættes:

 

     § 1. Anmodning om sterilisation skal indeholde oplysning om navn, personnummer og bopæl for den, som indgrebet skal foretages på.

 

     Stk. 2. Anmodning om sterilisation af en person, der er omfattet af lovens § 6, stk. 2, eller § 7, og som opholder sig på en institution, et psykiatrisk sygehus eller en psykiatrisk sygehusafdeling eller er under tilsyn heraf, indgives til vedkommende overlæge. Har institutionen mv. ingen overlæge, indgives anmodningen til amtskommunen (i København og på Frederiksberg kommunen).

 

     Stk. 3. Den, der fremsætter en anmodning om sterilisation efter lovens § 6, stk. 1 eller 2, skal underskrive anmodningen. Det samme gælder for dem, der fremsætter anmodningen efter lovens § 7.

 

     § 2. For værgebeskikkelse efter lovens § 6, stk. 2, og § 7 finder bestemmelsen i værgemålslovens § 50 tilsvarende anvendelse. Der skal fortrinsvis beskikkes en person, som ved slægtskab, svogerskab eller venskab er nært knyttet til den, som indgrebet skal foretages på.

 

     Stk. 2. Er der allerede beskikket en værge for en person, der er omfattet af lovens § 6, stk. 2, eller § 7, kan den pågældende beskikkes, hvis det findes hensigtsmæssigt.

 

     § 3. Inden indgrebet foretages, skal den læge, der vejleder efter lovens § 9, stk. 3, og den, på hvem indgrebet skal foretages, ved deres underskrift bekræfte, at vejledning har fundet sted. Det samme gælder den indehaver af forældremyndighed eller værge, der er nævnt i lovens § 6, stk. 2, og § 7. Er den, på hvem indgrebet skal foretages, omfattet af lovens § 6, stk. 2, skal denne dog ikke bekræfte, at vejledning har fundet sted.

 

     § 4. Klage efter lovens § 5, stk. 2, kan indgives mundtligt eller skriftligt til amtskommunen (i København og på Frederiksberg kommunen).

 

     § 5. Anmodning om kastration indgives til Civilretsdirektoratet. §§ 1-3 i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse.

 

     § 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.

 

     Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1174 af 23. december 1993 om sterilisation og kastration ophæves.

 

Justitsministeriet, den 13. december 1996

 

Bjørn Westh

 

    / Jørgen Lougart

 

Officielle noter

 

Ingen

 

Lovgivning som forskriften vedrører
Senere ændringer til forskriften

 

Ingen

 

Redaktør: | Opdateret: 07. januar - 2008