11-05-2012

Sex & Samfunds generalforsamling 2012

Her kan du læse mere om generalforsamlingen den 2. maj - herunder formandes beretning og foreningens budget for 2012.

- Nu er det ikke fordi, jeg forsøger at indføre en helt ny tradition i de årlige formandsberetninger, men selvom dagen i dag er og bliver en festdag, hvor vi i fællesskab ser tilbage på det forgange år og frem mod nye, spændende horisonter, så har jeg alligevel lyst til også i år at begynde med et mindeord.


Med disse ord indledte Sex & Samfunds formand, Christian Graugaard, foreningens 56. generalforsamling. Sidste år gjaldt hans mindeord Tine Bryld. I år var de rette mod homo-frontkæmperen Axel Axgil, der døde for nylig i en alder af 97 år.


- Han var om nogen med til at gøre rummelighed og mangfoldighed til forpligtende størrelser og ikke blot tomme floskler i festlige skåltaler. I Axels ånd er det derfor Sex & Samfunds fornemmeste opgave er at kæmpe for alle menneskers ret til at kæmpe for sig selv – at sikre basale seksuelle og reproduktive rettigheder til alle verdensborgere uanset hudfarve, køn, alder, socialklasse og seksuel præference, sagde Christian Graugaard og tilføjede:


- Til syvende og sidst handler vores arbejde handler til syvende og sidst om hjælp til selvhjælp – det handler om at sikre en tilstrækkelig samfundsmæssig, kulturel, juridisk og social rummelighed til at folk tør tage deres liv i egne hænder og besidder viden, kompetencer, styrke og livsmod nok til at træffe de valg, som giver bedst mening for dem. Vi ønsker under ingen omstændigheder ensretning, men tværtimod et samfund med højt til loftet og plads til forskellighed.


- Det kræver nysgerrighed, det kræver respekt, det kræver evnen til at kunne møde andre mennesker og andre livsverdner med et åbent sind. Alt det - og lidt til - var Axel Axgil med til at bane vejen for. Og for det det er vi ham megen tak skyldig
, understregede formanden.


NATIONALE AKTIVITETER
Derefter fulgte en hurtig gennemgang af det seneste års højdepunkter, som på det nationale område.
Her glædede Christian Graugaard sig blandt andet over, at Børne- og undervisningsminister Christine Antorini i januar omsider fik udgivet det inspirationskatalog om seksualundervisning i Folkeskolen, som har været undervejs i adskillige år, og som vi i Sex & Samfund har sat kraftige fingeraftryk på.


- Det er en god begyndelse og et vigtigt signal om, at man fra centralt hold støtter vores kamp for en opprioritering af skolernes seksualundervisning og en udvidelse af den obligatoriske undervisning til også at omfatte ungdomsuddannelserne. Der er noget fuldstændig barokt i, at seksualundervisningen standser, netop som flertallet af unge begynder at have sex, mente Christian Grauugaard


Formanden nævnede også samarbejdet med TrygFonden omkring seksualundervisning til elever med særlige behov, der for alvor tog form i 2011. Og han glemte heller ikek at nævne, hvor Sex & Samfund sidste efterår sammen med Sundhedsstyrelsen og Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed gennemførte en stor og meget vellykket konference om seksuel sundhed i det kommunale landskab.


- Endelig er der succeshistorien over dem alle: ”Uge Sex”, som fortsætter med at vokse støt år for år og i 2011 havde mere end 150.000 deltagende elever fra det ganske land. I 2012 var tallet steget til over 185.000 elever, og ugen blev åbnet ved et arrangement på Christiansborg, hvor folkevalgte politikere for første gang i det danske demokratis historie modtog live seksualundervisning foran den samlede danske verdenspresse, fastslog Christian Graugaard.

Traditionen tro nævnede formanden også Sex & Samfunds flagskib Sexlinien for Unge, som i 2011 besvarede ca. 11.000 spørgsmål om alt fra menstruationssmerter til ulykkelig forelskelse i Sarah fra X-Factor – for slet ikke at tale om de 333.576 besøg, som hjemmesiden sexlinien.dk havde i 2011 – det svarer til 38 klik hver eneste time døgnet rundt!

 

INTERNATIONALE AKTIVITETER
Derefter kom turen til de internationale aktiviteter. Her har aktivitetsniveauet bestemt ikke været mindre


- Faktisk ligger afdelingens økonomiske omsætning stadig et mulehår foran national afdelings. Det afspejler et tårnhøjt aktivitetsniveau med en række spændende samarbejder og enkeltprojekter, forklarede Christian Graugaard.


Den altoverskyggende begivenhed i 2011 var, at Sex & Samfund blev kapacitetsvurderet af Danida, hvilket resulterede i en fast programaftale med Udenrigsministeriet.


- Som I sikkert ved, skyldes cirka en femtedel af verdens sundhedsudgifter (ifølge WHO) manglende seksuel sundhed. Og det er et enormt privilegium for Sex & Samfund at indgå samarbejdsrelationer med organisationer fra Afrika, Indien og Sydøstasien. Dels fordi det giver mening lokalt, men også fordi vi ser det som en stor styrke for Sex & Samfund, at det nationale og det internationale arbejde kan belyse, berige og befrugte hinanden med viden, metoder og ideer, understregede Christian Graugaard.
 
Blandt de øvrige internationale tiltag i 2011, fremhævede formanden, hvordan der blev der sat yderlige damp under fortalerprojektet ”Sign of Life”, der handler om afrikanske pigers seksuelle sundhed og rettigheder). Det skete med en succesfuld Facebook-kampagne, S-togsfilm og fantastiske events rundt omkring i det offentlige rum, lige som ”Sign of Life”-ambassadør Cecilie Hother tog til Uganda sammen med 22-årige Cecilie Morville, som vandt konkurrencen på Facebook.


REGNSKAB OG BUDGET
Efter beretningen præsenterede generalsekretær Bjarne B. Christensen foreningens regnskab for 2011, hvor Sex & Samfund endte med samlede bruttoindtægter på 34,9 mio. millioner kroner – en stigning på næsten 25 procent.

Det betød, at omsætningskurven fortsat er på vej op efter et mindre knæk i 2009, og 2011-omsætningen blev da også den højeste i foreningens historie.


- Det er en fuldstændig balance mellem indtægterne fra det nationale og det internationale arbejde, som hver tegnede sig for 41 procent af omsætningen i 2011. Den nationale omsætning steg med 39 procent hvilket især skyldes et samarbejde med TrygFonden, som gjorde det muligt at udvide Uge Sex kampagnen, forklarede Bjarne B. Christensen og tilføjede:


- Samtidig steg den internationale omsætning med 12 procent. Her skyldes stigningen primært den nye programsamarbejdsaftale med Danida.


Generalsekretæren kunne derefter præsentere et samlet overskud for 2011 på i alt 290.574 kroner. Der er noget mere end overskuddet på 36.643 kroner fra 2010, og væsentligt over budgettet for 2011, hvor man havde forventet et underskud på knap 420.000 kroner.


Ser man i stedet på budgettet for 2012, har Sex & Samfund også her forventet et underskud på omkring 300.000 kroner. Men generalsekretæren håbede selvfølgelig, at virkeligheden også i år gør budgettet til skamme.


Omsætningsmæssigt forventer Sex & Samfund en ny omsætningsrekord på over 40 millioner kroner. Det er især omsætningen i foreningens internationale aktiviteter, der forventes at stige med næsten en tredjedel fra 14 til 18 millioner kroner. Til gengæld forventer man, at omsætningen i de nationale aktiviteter bliver status quo.


DEBAT
Den efterfølgende debat handlede blandt andet om geografi. En deltager fra Jordemoderforeningen ville således vide, om Sex & Samfund fremover har tænkt sig at prioritere aktiviteter i udkantsdanmark højere.


- Det er rigtigt, at foreningen har sit udspring i København, men vi ér en landsdækkende forening, der sender vores materialer ud ti lalle egne af landet. Derfor er vi også meget opmærksomme på, hvordan vi kan få spredt vores aktiviteter ud over hovedstadsregionen, hvilket er årsagen til, at vi også har et rådgiverkorps placeret i Århus, lød svaret fra Christian Graugaard, og Bjarne B. Christesen supplerede:


- Vi samarbejder jo med rigtig mange kommuner, og det er kommunerne og deres økonomi, som afgør, hvilke aktiviteter omkring seksuel sundhed, der udbydes i den enkelte kommune. Men vi vil gerne tænke videre og glæder os over, at Sundhedsstyrelsen er på vej med anbefalinger til nogle nye sundhedspakker, der fastlægger et minimumsniveau – også inden for seksuel sundhed – for alle kommuner.


En anden deltager ville vide, om Sex & Samfund via sine internationale aktiviteter påtager sig så meget, at foreningen ikke har kapacitet til det. Til det sagde Christian Graugaard:


- Lige fra Sex & Samfund blev grundlagt, har det været en kongstanke, at de nationale og internationale aktiviteter skulle gå hånd i hånd. Og ser man på vores omsætning, ligger de to afdelinger i øjeblikket lige. Og selvfølgelig er der altid en fare for at gabe over for meget, men hidtil har vi kunnet løfte opgaven.


Bjarne B. Christensen mente også, at de gør foreningen stærkere at have to ben frem for et.


- Vi har kunnet bruge vores internationale erfaringer i det nationale arbejde og omvendt. Desuden er det jo ikke de samme midler, som de to afdelinger konkurrerer om, og selv om den nationale og internationale omsætning er ens, så er der fortsat meget lavere bemanding i vores internationale afdeling end den nationale, fortalte han.


VALG TIL BESTYRELSEN
Som sædvanlig var halvdelen af Sex & Samfunds bestyrelse og de to suppleanter på
valg. Følgende var dermed på valg:
 

● Christina Hansen
● Lene Stavngaard
● Karen Ewers
● Bjarke Oxlund

● Helle Hartz (1. suppleant)
● Gerd Winther (2. suppleant)


Blandt de faste bestyrelsesmedlemmer genopstillede alle, der var på valg, på nær Christina Hansen. Og Blandt suppelanterne genopstillede Helle Hartz.
Derudover opstillede følgende til bestyrelsen:


● Marie Bruvik Heinskou
● Kathrine Wulff


Efter afstemningen kom den nye bestyrelse for 2011/2012 til at se således ud:

● Christian Graugaard
● Bjarne Rasmussen
● Ann Nielsen
● Siri Teller
● Lene Stavngaard
● Bjarke Oxlund
● Karen Ewers
● Marie Bruvik Heinskou

● Helle Hartz (1. suppleant)
● Kathrine Wulff (2. Suppleant)


VEDTAGELSE AF KONTINGENT
Generalforsamlingen vedtog også, at næste års kontingent forbliver uændret. Det
vil sige:


● Individuelt medlemskab: 125 kroner
● Studenter: 75 kroner
● Organisationer: 500 kroner


VALG AF REVISOR
Endelig vedtog generalforsamlingen at genvælge Vibeke Beierholm som organisationsrevisor.

Af Michael G. Madsen
 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!