11-06-2013

Sex & Samfunds generalforsamling 2013

Efter 10 år på posten takkede Sex & Samfunds formand Christian Graugaard af på foreningens generalforsamling.

- Dette er den mærkeligste beretning, jeg nogensinde har holdt og formentlig nogensinde kommer til at holde.

Med disse ord indledte Sex & Samfunds formand, Christian Graugaard, foreningen 57. generalforsamling. Mens sommersolen skinnede lunt udenfor, aflagde Christian Graugaard sin 10. og sidste formandsberetning og trak sig tilbage efter 20 års ”karriere” i Sex & Samfund som henholdsvis sexlinierådgiver, menigt bestyrelsesmedlem og formand.

- Dét er en rigtig mærkelig fornemmelse, fyldt med både glæde, stolthed og vemod.

- Glæde over at jeg fik lov til at være med til at sætte mine fingeraftryk på en fornem gammel institution i dansk foreningsliv.

- Stolthed fordi jeg har været involveret i en epoke af foreningens historie, hvor alting gik forrygende stærkt, og hvor vi både mentalt, geografisk, økonomisk og politisk flyttede os fra periferi til centrum – fra at være en lille, diskret græsrodsorganisation af velmenende ildsjæle til at blive en moderne, dynamisk seksualpolitisk NGO, som bliver brugt, hørt og respekteret af ganske almindelige mennesker, af fagfolk, af journalister, af politikere og beslutningstagere. Stolthed også fordi jeg synes, jeg kan forlade en forening i trivsel – med en produktivitet og en omsætning, der stiger år for år, og et fagligt ambitionsniveau, som uden at fornærme nogen ikke tåler sammenligning med den forening, jeg første gang stiftede bekendtskab med som ung medicinstuderende i 1993. Alt det er naturligvis ikke min fortjeneste, men jeg føler, jeg har været med i et team, som er blevet stærkere og stærkere, mere og mere visionært og ambitiøst fra år til år.

- Og endelig, naturligvis, vemod. Vemod fordi Sex & Samfund er blevet en del af mit dna, fordi jeg vil savne bestyrelsesmøderne (selv de øjeblikke, hvor jeg fik akut migræne af for meget budget og for lidt politik), jeg vil savne alle de dygtige og ihærdige medarbejde (som for manges vedkommende er blevet mine venner), jeg vil savne den daglige kontakt med Bjarne, som har lært mig utroligt meget om ledelse med et menneskeligt ansigt og om kunsten at overleve indviklede politiske spil, og som jeg er kommet til at sætte meget højt både fagligt og menneskeligt
, sagde Christian Graugaard.      

Formanden understregede, at Sex & Samfunds fornemmeste opgave fortsat er at kæmpe for alle menneskers ret til at kæmpe for sig selv – at sikre basale seksuelle og reproduktive rettigheder for alle verdensborgere uanset etnicitet, køn, alder, socialklasse og seksuel præference m.m.

- Vores vision er, at ”seksualitet anerkendes i sin fulde mangfoldighed både som en værdifuld del af livet og som en grundlæggende menneskerettighed”.

- Kort sagt: Alt vores arbejde handler til syvende og sidst om hjælp til selvhjælp – det handler om at sikre en tilstrækkelig samfundsmæssig, kulturel, juridisk og social rummelighed til at folk tør tage deres liv i egne hænder og besidder viden, kompetencer, styrke og livsmod nok til at træffe de valg, som giver bedst mening for dem
, sagde Christian Graugaard

NATIONALE AKTIVITETER
Derefter fulgte en hurtig gennemgang af det seneste års højdepunkter, som på det nationale område.

Her glædede Christian Graugaard sig blandt andet over, at Sundhedsstyrelsen sidste sommer udgav de først fem af sine såkaldte forebyggelsespakker til inspiration for især kommunerne, og at seksualiteten fik sin egen, selvstændige pakke og for en gangs skyld ikke måtte stå i skyggen af kost, rygning, alkohol og motion.

- Det er et stort fremskridt og ligger fint i forlængelse af anbefalingerne i rapporten ”Seksualitet og sundhed”, som Vidensråd for Forebyggelse udgav kort før jul, og hvor alle de gode argumenter for at huske det seksuelle aspekt, når man taler generel livskvalitet, trivsel og sundhed, bliver præsenteret med et hav af videnskabelige kilder. Seksualiteten er og bliver en vigtig ”raskhedsfaktor”, mente formanden.

Blandt de øvrige højdepunkter nævnte Christian Graugaard de to LGBT-høringer, der blev holdt på Christiansborg i 2012, lige som han roste de mange likes på Sex & Samfunds nye Facebooksider.

- Endelig er der succeshistorien over dem alle: ”Uge Sex”, som vokser støt fra år til år. I 2012 havde kampagnen mere end 185.000 deltagende elever fra 4. klasse til ungdomsuddannelserne over det ganske land, og blev åbnet ved et arrangement på Christiansborg, hvor folkevalgte politikere for første gang i det danske demokratis historie modtog live seksualundervisning foran den samlede danske verdenspresse!
 
- Jeg kan i parentes tilføje, at deltagelsen i dette års ”Uge Sex” var mere end 244.602 elever og kursister fra grundskole og ungdomsuddannelser landet over
, forklarede Christian Graugaard.

Til slut nævnte han Sex & Samfunds præventions- og rådgivningsklinik, der i 2012 havde 1.655 individuelle konsultationer. Og naturligvis var der også ros til Sexlinien for Unge, der sidste år fejrede 20 års fødselsdag.

- Alene i 2012 besvarede Sexlinien cirka 11.000 spørgsmål, lige som 286.718 besøgte dens hjemmeside. Det svarer til 32 klik hver eneste time hele døgnet og året rundt, sagde Christian Graugaard.

INTERNATIONALE AKTIVITETER
Derefter kom turen til de internationale aktiviteter. Her har aktivitetsniveauet bestemt ikke været mindre - tværtimod. I 2012 blev afdelingens omsætning således øget med hele 25 procent.

- Det afspejler et tårnhøjt aktivitetsniveau med en række spændende samarbejder og enkeltprojekter. Og ikke mindst er vi, som jeg allerede nævnte i min beretning sidste år, med held blevet kapacitetsvurderet af Danida, og er i år blevet udvalgt som såkaldt rammeorganisation fra 2014. Ikke så lidt af en ære, selvom det medfølgende arbejde er enormt, uden at der nødvendigvis medfølger flere penge, sagde Christian Graugaard og tilføjede:

- Som I sikkert ved, skyldes cirka en femtedel af verdens sundhedsudgifter ifølge WHO manglende seksuel sundhed. Derfor er det et enormt privilegium for Sex & Samfund at indgå samarbejdsrelationer med organisationer i Afrika og Sydasien. Både fordi det giver mening lokalt, og fordi vi ser det som en stor styrke for foreningen, at det nationale og det internationale arbejde kan belyse, berige og befrugte hinanden med viden, metoder og perspektiver.
Ifølge formanden udviklede det seneste år sig således uhyre positivt for foreningens positionering som ledende fortaler for seksuelle og reproduktive rettigheder, også i et globalt perspektiv.

- Denne positionering foregår bl.a. i et konstruktivt samarbejde med Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder, som p.t. tæller 33 parlamentarikere fra hele det politiske spektrum. En uhyre betydningsfuld alliance- og samarbejdspartner i hverdagen
, mente Christian Graugaard.

FARVEL
Og så var det tid til det endelige farvel.

- Hermed vil jeg slutte min sidste beretning som formand med et stort hurra for et 2012, hvor Sex & Samfund endnu engang formåede at cementere sin position som både vagthund og videnscenter, legebarn og lobbyist.

- Vi mener i al beskedenhed, at vi gør en forskel i verden – og at vi med vores hjemlige og globale partnere er i stand til at sætte vigtige dagsordner, som ellers ikke var blevet sat eller hørt.

- Vi lever på mange måder i en dyster tid præget af reaktionære kræfter og stor global ulighed også i den seksuelle sundhed, og hvis vi kan være med til at rykke de seksualpolitiske dagsordner blot en millimeter i den rigtige retning, så er vi ikke sat i verden forgæves.

- Tak for 2012 og tak for tyve fantastiske år. Pas godt på jer selv og hinanden og pas godt på den gode, gamle forening, som gerne skulle bestå mange årtier endnu. Der er stærkt brug for den
, sluttede Christian Graugaard.

REGNSKAB OG BUDGET
Efter beretningen præsenterede generalsekretær Bjarne B. Christensen foreningens regnskab for 2012, hvor Sex & Samfund endte med samlede bruttoindtægter på 41,8 millioner kroner – en stigning på knap 20 procent.

Det betød, at omsætningskurven fortsat er på vej op efter et mindre knæk i 2009, og 2011-omsætningen blev da også endnu et år den højeste i foreningens historie.

Og mens omsætningen på Sex & Samfunds nationale og internationale arbejde var lige store i 2011, tegner de internationale aktiviteter sig nu for klart den største del. I 2012 udgjorde de således 48 procent af omsætningen mens de nationale aktiviteter udgjorde 36 procent.

- Det skyldes primært, at aktiviteterne og omsætningen på vores programaftale med Danida er øget, så de nu dækker 43 procent af det internationale arbejde, forklarede generalsekretæren og tilføjede:

- På samme måde er støtten til globalt advocacy-arbejde vokset med en ny bevilling til arbejde med bæredygtig udvikling og Rio+20.

Derefter præsenterede han et samlet overskud for 2012 på i alt 589.424 kroner. Det er en fordobling i forhold til sidste års overskud på 290.574 kroner og væsentligt over budgettet for 2012, hvor man havde forventet et underskud på omkring 300.000 kroner.

Ser man i stedet på budgettet for 2013, så forventer Sex & Samfund også her som udgangspunkt et underskud på knapt 300.000 kroner (293.287 kroner).

DEBAT
Den efterfølgende debat kom blandt andet til at handle om rettigheder. En deltager mente således, at Sex & Samfund burde rette deres fokus mod børns rettigheder frem for kun at fokusere på individets rettigheder.

Og en anden deltager opfordrede til, at Sex & Samfund supplerede seksualundervisningen for børn og unge med kurser i sex for voksne.

- Vi synes jo, at vi arbejder med både voksne og unge. Med hensyn til kurser i sex for voksne, så er det en opgave, vi tidligere har løftet. Foreningen drev således i en årrække en parterapeutisk klinik. Den endte vi med ikke at kunne fastholde. Til gengæld taler vi løbende om at udvide Sexlinien for Unge med en Sexlinien for Voksne, lød svaret fra Christian Graugaard.

Det mest ophedede punkt under debatten handlede imidlertid om drengeomskæring og det holdningspapir, som Sex & Samfunds bestyrelse udsendte for nogle måneder siden. Her anbefalede foreningen blandt andet, at rituel drengeomskæring sidestilles juridisk med rituel pigeomskæring, som er forbudt herhjemme. Det blev ligeledes anbefalet, at beslutningen om rituel drengeomskæring bør vente, til drengen er blevet myndig og selv kan give sit samtykke.

Et medlem, der var til stede på generalforsamlingen, var uenig med holdningspapiret og hævdede, at han havde fremsendt et forslag til generalforsamlingen.

Han fik derfor ret til at fremsætte det mundtligt i stedet og foreslog, at Sex & Samfund sætter en udredning i gang omkring fordelene ved drengeomskæring.

Forslaget blev givet videre til bestyrelsen.

VALG TIL BESTYRELSEN
Som sædvanlig var halvdelen af Sex & Samfunds bestyrelse og de to suppleanter på valg. Følgende var dermed på valg:

Christina Graugaard
● Bjarne Rasmussen
● Ann Nielsen
● Siri Tellier

● Helle Hartz (1. suppleant)
● Kathrine Wulff (2. suppleant)


Blandt de faste bestyrelsesmedlemmer gik Christian Graugaard som bekendt af som formand og trådte ud af bestyrelsen. Bjarne Rasmussen ønskede heller ikke at genopstille, mens både Ann Nielsen og Siri Tellier genopstillede til bestyrelsen.

Derudover opstillede følgende til bestyrelsen:

Josephine Obel
● Katja Brandt Jensen
● Nazilla Kiwi
● Sara Wondie
● Anders Dahl
● Camilla Silva Fløistrup


Efter afstemning og en ekstra afstemning mellem Ann Nielsen og Anders Dahl
kom den nye bestyrelse for 2013/2014 til at se således ud

Bjarke Oxlund
● Lene Stavngaard
● Karen Ewers
● Marie Bruvik Heinskou
● Siri Tellier
● Sara Wondie
● Josephine Obel
● Anders Dahl


Ann Nielsen (1. suppleant)
● Nazila Kivi (2. Suppleant)

VEDTAGELSE AF KONTINGENT
Generalforsamlingen vedtog også, at næste års kontingent endnu engang forbliver uændret. Det vil sige:

Individuelt medlemskab: 125 kroner
● Studenter: 75 kroner
● Organisationer: 500 kroner


VALG AF REVISOR
Endelig vedtog generalforsamlingen at genvælge Vibeke Beierholm som organisationsrevisor.


 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!